Princip fungování Systému CENTREs

 

ANALÝZA

Definování potřeb zadavatele a zavedení systému strategického plánování

Analýza organizační, procesní, legislativní
Analýza informačního prostředí
Analýza a specifikace nakupovaných položek
Sjednocení pojmosloví položek
Strukturování aukčních skupin
Agregace poptávky pro získání nejlepší ceny v daném čase na trhu
Definování plánu úspor

Vzdělávání a komunikace s organizacemi zadavatele (Informace o Systému CENTREs, Jaký bude průběh projektu, Kdy a jaká bude potřebná součinnost, Představení KOMUNIKAČNÍHO PORTÁLU a jeho využití, Zpracování a představení video e-Learningu na průběh procesu projektu dle jednotlivých komodit)

 

LEGISLATIVA A ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Minimalizace byrokratických prvků a zvýšení transparentnosti zadávacích řízení. Postup v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. a se strategiemi vlády

Postupy dle aktuální platné legislativy
Zohlednění výstupů analýz (režimy a formy zadávacích řízení)
Zpracování Pravidel Systému optimalizace nákupů
Implementace Pravidel do legislativního rámce Zadavatele
Právní podpora Systému, Nastavení vzorů, šablon dokumentů
Zpracování zadávacích dokumentací
Vyhlášení elektronického výběrového řízení (e-VŘ) dle stanoveného režimu

Vzdělávání (Pravidla Systému optimalizace nákupů a e-Katalog CENTREs)
Komunikace s organizacemi zadavatele

 

e-AUKCE

Efektivní nástroj pro dynamické porovnání cen v daném čase na daném segmentu trhu

Příprava a realizace aukčního kola
Vyhodnocení – optimální poměr kvalita / cena
Zařazení výsledků do e-katalogu CENTREs

Komunikace s organizacemi zadavatele a mediální podpora projektu na základě výstupů

 

LOGISTIKA

e-Katalog CENTREs - veškeré činnosti spojené s nákupním procesem

Objednávky, dodací listy, faktury, reklamace
Evidence
Aktualizace výsledků uskutečněných výběrových řízení
Registr referenčních (porovnávacích) cen
Seznam dodavatelů vč. informací o výši náhradního plnění u jednotlivých dodavatelů

Vzdělávání (Práce s e-Katalogem CENTREs)
Motivační prvky pro efektivní práci s e-Katalogem CENTREs
Komunikace s organizacemi zadavatele a mediální podpora projektu na základě výstupů

 

CONTROLLING

Klíčový nástroj pro naplňování cílů Systému CENTREs a tvorbu rozpočtů

Statistika a kontrola
Členění controllingových výstupů dle organizační struktury resortu Zadavatele
Přehled o využívaném a nevyužívaném potenciálu úspor v jednotlivých organizacích
Reporting pro vedení Zadavatele – měsíční výstupy včetně návrhů řešení
Podklad pro sestavování rozpočtů pro organizace Zadavatele

Vzdělávání (Controllingové výkazy)
Komunikace s organizacemi zadavatele a mediální podpora projektu na základě výstupů

 

 

 

Dále si přečtěte také toto

» Co je Systém CENTREs
» Kde můžete ušetřit
» Jakých úspor již naši klienti díky Systému CENTREs dosáhli
» Systém CENTREs plně vyhovuje současné legislativě
» Případové studie našich klientů