Slovník pojmů

Centrální zadavatel

Subjekt, který je pověřen k centralizovanému zadávání veřejných zakázek, např. Magistrát, kterého pověřily městské obvody a přispěvkové organizace.

Pověřující zadavatel

Subjekt, který pověřil Centrálního zadavatele organizováním Centralizovaného výběrového řízení, např. městský obvod nebo příspěvková organizace, která pověřila Magistrát.

Internetový komunikační portál eCENTRE

Webové stránky sloužící ke komunikaci mezi eCENTRE a jeho klienty - www.ecentre.cz. Mají část veřejnou, která je přístupná všem a část neveřejnou, která je přístupná pouze klientům eCENTRE, kterým bylo přiděleno přístupové jméno a heslo.

Pozorovatel zadavatele

stupeň oprávnění přístupu do Internetové aukční síně. Pozorovatel má právo sledovat průběh e-Aukce, ale nemůže do ní přímo zasahovat. Po skončení má přístup k protokolům jednotlivých uchazečů, k otisku e-Aukční síně, souhrnnému protokolu z e-Aukce a kompletní historii e-Aukce. Tyto protokoly má možnost si vytisknout nebo uložit ve formátech MS Word a MS Excel.

Silová elektřina

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „­silovou elektřinu"). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

Centralizované zadání veřejné zakázky

Zadávání veřejné zakázky prostřednictvím Centrálního zadavatele, který agreguje poptávku za vlastní organizaci a za Pověřující zadavatele. Jde o efektivní nástroj pro dosažení úspor.

Centralizované zadávání probíhá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především § 3 zákona o veřejných zakázkách, který řeší otázku centralizovaného zadávání, a § 6 zákona o veřejných zakázkách, který stanoví povinnost transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu ke všem účastníkům veřejných zakázek.

Nákupní portál

Internetový e-shop s komoditami, které byly v rámci Systému sdružených nákupů vysoutěženy a vybrány jednotlivými zadavateli. Probíhá zde elektronické objednávání zboží včetně elektronického odesílání objednávek, elektronického potvrzování objednávek, evidence dodacích listů a faktur. Přístup je umožněn přes přidělenou adresu, např. www.npostrava.cz po zadání jména a hesla. Přístupové údaje jsou přidělovány při podpisu smlouvy.

eCENTRE TV

Internetová televize společnosti eCENTRE, pomocí které si na adrese www.ecentre.cz/ecentre-tv můžete spouštět informační a výuková videa týkající se Systému sdružených nákupů. Videa jsou rozdělena do přehledných sekcí. Některé sekce (např. eLearning) jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Centrální adresa

Oficiální informační systém o veřejných zakázkách na adrese www.centralniadresa.cz. Je povinností veřejných zadavatelů zde uveřejňovat veškeré veřejné podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na pořízení dodávek zboží či služeb.

Internetová aukční síň

Speciální internetová stránka, ke které se současně připojí jednotliví uchazeči a mají možnost on-line snižovat své nabídkové ceny. Přístup je umožněn pomocí běžného internetu, přístupové údaje zasílá eCENTRE dotčeným subjektům před konáním e-Aukce.

Elektronická aukce

e-Aukce je proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. Elektronická aukce je realizována připojením jednotlivých uchazečů k Internetové aukční síni.

Hodnotící komise

Je sestavena minimálně z 5 osob Centrálního zadavatele, Pověřujících zadavatelů a poskytovatele (eCENTRE). Tyto pověřené osoby mají za úkol nestranně a transparentně posoudit předběžné nabídky uchazečů a posoudit splnění kvalifikace. Po otevření obálek a kontrole nabídek Hodnotící komise vypracovává zprávu o předběžném hodnocení nabídek. Je oprávněna vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, či pro neprokázání kvalifikace.

Elektronické výběrové řízení

e-VŘ je formou klasického výběrového řízení, které je doplněno po otevření obálek s prokázáním kvalifikace a nabídkou o Elektronickou aukci dle zákona.