SYSTÉM CENTRES

JE V SOULADU s níže uvedenými dokumenty

 

SYSTÉM CENTRES V PRAXI

  • VYUŽÍVÁ centralizované zadávání a elektronické nástroje
  • ZVEŘEJŇUJE celý proces e-VŘ a další informace o projektu prostřednictvím komunikačního portálu
  • BYL JIŽ IMPLEMENTOVÁN a je aktuálně využíván (důkaz v praxi)
  • JE V SOULADU s filozofií NEW PUBLIC MANAGEMENTU (NPM)

New Public Management je filozofie na službu orientovaného řízení veřejné správy s heslem „šetřit a zároveň zvyšovat efektivitu". NPM chce do popředí delegovat zodpovědnost a řídit s pomocí cílů a prostřednictvím působení služeb.
Filozofie NPM se zakládá na využívání moderních a efektivních nástrojů jako je controlling (kontrola využívaných služeb, návrhy na zlepšení), benchmarking (porovnávání cen a služeb) a soutěže (e-aukce, Dynamický nákupní systém) v praxi.

Aplikování legislativně právních kroků v rámci Systému CENTREs

 

 

PROHLÁŠENÍ

"Veškerá činnost společnosti eCENTRE, a.s. vychází z platných zákonů a aktuální legislativy České republiky, plní cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek a je v souladu s vládní strategií zavádění eGovernmentu v ČR SMART ADMINISTRATION.“

Vítězslav Grygar
předseda představenstva a ředitel společnosti eCENTRE, a.s.

 

ZÁKONNÉ NORMY

Základní právní rámec činnosti eCENTRE, a.s. je dán Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

eCENTRE, a.s. beze zbytku dodržuje požadavky kladené na zadavatele, především § 6 Zákona o veřejných zakázkách, který nařizuje transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace ve vztahu ke všem účastníkům veřejných zakázek.

eCENTRE, a.s. v maximální zákonem umožněné míře využívá elektronických nástrojů, např. e-Aukce dle § 96 Zákona o veřejných zakázkách a § 97 Zákona o veřejných zakázkách.

Pro činnost vyvíjenou v rámci Systému sdružených nákupů má stěžejní význam § 3 Zákona o veřejných zakázkách, který řeší centralizované zadávání.

Opodstatněnost centralizovaného zadávání je dána především Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

„Samozřejmou povinností územně samosprávných celků, jakožto zřizovatelů a zakladatelů příspěvkových organizací a obchodních společností (§ 23 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a jakožto subjektů organizačně a funkčně nadřazených městským částem a jimi zřizovaných právnických osob (§ 130 zákona o obcích), je dohled nad řádným a hospodárným nakládáním s finančními prostředky plynoucími z jejich rozpočtů, určenými pro uspokojování potřeb občanů.“

 

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE KE STAŽENÍ