Region Slezská brána - dobrovolný svazek osmi obcí z Frýdecko – Místecka. Obce Vratimov, Šenov, Paskov, Řepiště, Sedliště, Žabeň, Kaňovice a Václavovice se spojily, aby navázaly spolupráci v oblasti kultury, sportu a společenských událostí. Převratnou novinkou ve fungování Regionu Slezská brána je však spojení obcí za účelem centralizovaného nákupu elektrické energie.

Iniciátorem bylo město Šenov. Na podzim roku 2009 se místostarosta Jan Blažek zúčastnil semináře, nazvaného Energetický management, který pořádal Krajský úřad MS kraje, společně se Statutárním městem Ostrava. Na semináři byly prezentovány možnosti úspor při nákupu elektrické energie v případě, kdy se zadavatel rozhodne pro nákup formou elektronické aukce. Pro šenovského místostarostu byla tato informace naprostou novinkou. Nicméně poznatky ze semináře přednesl radním města a ti s nákupem elektrické energie formou elektronické aukce souhlasili.

Kumulování odběrů elektřiny = větší objem zakázky = finanční úspora. To byla další klíčová informace, která na semináři zazněla. Zástupci Šenova proto využili úzkého kontaktu s vedením obcí Regionu Slezská brána a nabídli jim společný postup při nákupu elektrické energie. Z osmi obcí jen dvě tuto nabídku nevyužily. Nutno podotknout, že se jedná o malé obce (v jedné dokonce není ani škola), které by výhodu centralizovaného nákupu ve svých rozpočtech příliš nepocítily.

Po projednání v radách se s konečnou platností zapojilo do centralizovaného nákupu elektrické energie 6 obcí Regionu Slezská brána, včetně jejich příspěvkových organizací (celkem 160 odběrných míst). Ty uzavřely vzájemnou dohodu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele. Ve smlouvě bylo jako centrální zadavatel určeno město Šenov, které tím celý projekt zastřeší a zprostředkuje komunikaci mezi společností eCENTRE a Regionem Slezská brána. Tím se otevřel prostor pro uzavření smlouvy mezi městem Šenov a akciovou společností eCENTRE o zadání veřejné zakázky na poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny formou centrálního zadávání pro obce Regionu Slezská brána a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Veřejná zakázka obsahuje provedení auditu stávajícího odběru elektřiny zadavatele ve všech určených odběrných místech a provedení komplexního zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Smlouva byla uzavřena 2. března 2010.

V další fázi společného postupu nastal sběr dat, kdy vedení jednotlivých obcí zajistilo shromáždění podkladů pro výběr vhodných dodavatelů. V praxi to znamenalo pro pracovníky obecních úřadů a zaměstnance příspěvkových organizací následující úkol: vyhledat smlouvy se stávajícími dodavateli elektrické energie, faktury za poslední rok a zhotovit kopie. Ty se pak shromáždily na městském úřadě v Šenově, odkud byly doručeny společnosti eCENTRE. Dle zkušeností zainteresovaných, nejednalo se o časově náročné ani složité úkony.

Na základě shromážděných podkladů provedla společnost eCENTRE audit stávajícího odběru elektřiny, byla vypracována zadávací dokumentace, ve které byla uvedena mimo jiné nejvyšší možná cena dodávek elektrické energie, se kterou mohli potenciální dodavatelé do soutěže vstoupit a poté společnost eCENTRE oslovila 20 potenciálních dodavatelů. Pět z nich se přihlásilo do výběrového řízení.

Ke slovu pak přišla hodnotící komise, složená ze zástupců obcí, zapojených do centralizovaného nákupu a zástupce eCENTRE. Komise posoudila nabídky jednotlivých dodavatelů a shledala, že všichni splňují podmínky pro elektronickou aukci.

Ještě před uskutečněním elektronické aukce byly stávajícím dodavatelům elektrické energie vypovězeny smlouvy. Společnost eCENTRE i v této věci poskytla obcím a jejich příspěvkovým organizacím maximální servis. Připravila potřebné formuláře a po podepsání výpovědí kompetentními zástupci obcí a organizací, zajistila jejich odeslání dodavatelům elektronickou cestou.

Po tomto úkonu již nic nebránilo uskutečnění elektronické aukce, která proběhla pomocí internetu 3. června 2010. Trvala necelou hodinu a souboj zájemců o dodávky elektrické energie pro Region Slezská brána sledovali v přímém přenosu i zástupci jednotlivých obcí.

V aukci se podařilo dosáhnout úspory 10,42 % oproti současným nákladům. Původní roční náklad na silovou elektrickou energii obcí Šenov, Vratimov, Paskov, Řepiště, Sedliště a Žabeň byl 4 miliony 536 tisíc korun. Aukce snížila tento náklad o 474 tisíc korun. Konkrétně pro Šenov bude činit roční úspora téměř 150 tisíc korun. Peníze budou využity na likvidaci povodňových škod, konkrétně na opravu poničených komunikací.