<< Zpět do výpisu novinek

Informace o zpracování osobních údajů

23.5.2018 - VŠE Informace o zpracování osobních údajů pro klienty a dodavatele eCENTRE, a.s. dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

PROČ VÁM TYTO INFORMACE POSKYTUJEME?

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení zavazuje společnost eCENTRE, a.s., její zaměstnance a partnery k dodržování přísnějších pravidel při zpracovávání osobních údajů o partnerech, koncových zákaznících a dalších zájemcích. V rámci zpracovávání osobních údajů společnost eCENTRE, a.s. zpracovává údaje především za účelem sjednání a plnění smlouvy na službu LICIT nebo na základě oprávněného zájmu vztahujícího se k plnění sjednaných smluv.  Z tohoto titulu vzniká společnosti eCENTRE, a.s. tzv. Informační povinnost. Informace o zpracování osobních údajů najdete na zadní straně tohoto dokumentu a také na této webové stránce.

 

CO JE SLUŽBA, KTEROU POSKYTUJEME?

Službou LICIT by eCENTRE a eCENTRE se rozumí jakákoliv forma využití unikátního nákupnímu systému, který sdružuje poptávku, porovnává ceny a podmínky na trhu, využívá nástroje e-aukce, zajišťuje logistiku a nabízí reporting realizovaných nákupů, čímž dochází ke snižování nákladů, úspoře času a vytváření nových příležitostí pro klienty, a to v oblasti optimalizace nákupu různých komodit a služeb.

 

BEZ SOUHLASU: V jakém případě zpracování údajů spadá pod „oprávněný zájem“?

  • Zpracování údajů potřebných pro plnění smlouvy, tedy pro poskytnutí služby ze strany společnosti vůči zájemci
  • Zpracování údajů v rámci přímého marketingu vůči stávajícím klientům (tj. emaily pro zasílání newsletterů v rozsahu služby LICIT, přičemž klient má právo se z odběru zpráv kdykoliv odhlásit)
  • Zpracování údajů v rámci přímého marketingu (zasílání zpráv a aktualit souvisejících se službou)
  • Sběr a evidence údajů pro zpracování analytiky na webových stránkách a aplikacích, měření návštěvnosti apod.

 

POUZE SE SOUHLASEM: V jakém případě je nutné požadovat od klienta souhlas?

Jedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů (emailu, jména a příjmení, data narození) například pro zasílání těchto zpráv a informací:

  • Přání k narozeninám
  • Nabídka slev a akcí třetích subjektů, například hotelů, lázní a jiných organizací v rámci komunity a služby LICIT
  • Nabídka účasti v soutěžích a jiných marketingových akcích
  • Nabídka zaměstnání, spolupráce či partnerství v rámci či mimo rámec komunity a služby LICIT

 

DOVOLUJEME SI VÁS UJISTIT:

  • Udělení či neudělení souhlasu nemá vliv na uzavření smlouvy.
  • Vaše údaje jsou u nás v bezpečí, údaje klientů nepředáváme žádným třetím subjektům, mimo smluvně vázané subjekty (dodavatelé komodit a služeb), s nimiž spolupracujeme v rámci realizace služby a v rámci podpory a zlepšování služeb pro klienty.

 

 

INFORMAČNÍ POVINNOST

Společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Škovranová – Manager GDPR
tel.: +420 597 075 400
e-mail: ecentre@ecentre.cz

 

2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Tomáš Panáček

Telefon +420 734 31 0121
Email: tomas.panacek@iadvokacie.cz
ID datové schránky: xam4ss4

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti optimalizace nákupů zboží a služeb (potravin, pohonných hmot, pojištění, MTZ ) a  zprostředkování nákupu energií či jiných služeb včetně souvisejících činností.

 

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD

  • Souhlas subjektu údajů: pro účely užití či zveřejnění osobních údajů v rámci propagace společnosti
  • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely zprostředkování a dodání zboží či poskytnutí služeb
  • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
  • Oprávněný zájem: za účely přímého marketingu

 

5. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům, především poskytovatelům sjednávaných služeb (dodavatelé plynu, elektřiny a dalších komodit) za účely uzavření smlouvy. Jejich totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 

7. DALŠÍ TŘETÍ STRANY

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 

8. JINÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo souhlasu subjektu údajů.

 

9. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 

10. AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti eCENTRE, a.s. nedochází k automatizovanému zpracování.

 

11. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

12. NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 

13. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pokud subjekt údajům neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

<< Zpět do výpisu novinek