SYSTÉM CENTRES

 

PROHLÁŠENÍ

"Veškerá činnost eCENTRE vyvíjená v rámci Systému sdružených nákupů, Elektronických výběrových řízení a Elektronických aukcí vychází z platných zákonů České republiky a plní cíle Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek. Potvrzují to mj. právní rozbory našich klientů, mezi něž patří Statutární město Ostrava, Úřad Kraje Vysočina, Fakultní nemocnice Ostrava a další."

Vítězslav Grygar
statutární ředitel eCENTRE, a.s.

 

ZÁKONNÉ NORMY

Základní právní rámec činnosti eCENTRE, a.s. je dán zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

eCENTRE, a.s. beze zbytku dodržuje požadavky kladené na zadavatele, především § 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek, který nařizuje transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace ve vztahu ke všem účastníkům veřejných zakázek.

eCENTRE, a.s. v maximální zákonem umožněné míře využívá elektronických nástrojů, např. e-Aukce dle § 96 Zákona o veřejných zakázkách a § 97 Zákona o veřejných zakázkách.

Pro činnost vyvíjenou v rámci Systému sdružených nákupů má stěžejní význam § 9 Zákona o zadávání veřejných zakázek, který řeší centralizované zadávání

Opodstatněnost centralizovaného zadávání je dána především Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

„Samozřejmou povinností územně samosprávných celků, jakožto zřizovatelů a zakladatelů příspěvkových organizací a obchodních společností (§ 23 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a jakožto subjektů organizačně a funkčně nadřazených městským částem a jimi zřizovaných právnických osob (§ 130 zákona o obcích), je dohled nad řádným a hospodárným nakládáním s finančními prostředky plynoucími z jejich rozpočtů, určenými pro uspokojování potřeb občanů.“ 

  

NÁRODNÍ PLÁN

Činnost eCENTRE, a.s. sleduje linii vytyčenou Vládou ČR v Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek. Národní plán je strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Vláda jeho schválením reagovala na trvalý tlak Evropské komise, která ve svém Akčním plánu stanovila zavádění elektronických obchodních praktik do procesu veřejného investování.

Mezi základní účely Národního plánu patří především zrychlení procesu zavádění elektronických nástrojů do oblasti zadávání veřejných zakázek a zavádění standardů do elektronického zadávání veřejných zakázek, s cílem snížit náklady (investiční i transakční) (viz. bod 2.1 Národního plánu).

Národní plán dále definuje zájem ČR na postupném přechodu na plně elektronický způsob předávání podkladů (formulářů) k uveřejnění informací o veřejných zakázkách a soutěžích o návrh, neboť tento způsob je levnější a nabízí větší komfort pro zadavatele - např. umožňuje online kontrolu správnosti vyplnění, kratší technologické lhůty pro uveřejnění informací a možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení (viz. bod 3.2 Národního plánu).

Nástroji pro ještě vyšší úspory související se zaváděním elektronického zadávání veřejných zakázek má být

  • agregování poptávek více zadavatelů a tím zvýšení jejich kupní síly – elektronické nástroje podstatně usnadňují kumulaci poptávek více subjektů (či organizačních jednotek jednoho subjektu) a činí ji proveditelnou,
  • rozsáhlejší využívání rámcových smluv, tj. omezení jednorázových nákupů u komodit, které jsou nakupovány pravidelně,
  • přijetí elektronických obchodních praktik centrálními zadavateli - centrální zadavatelé se stanou významnými zadavateli s ohledem na počty a finanční objem zadávaných veřejných zakázek a rovněž nakupují komodity, které jsou vhodné pro elektronický nákup.

(viz. bod 3.3 Národního plánu).

Záměrem vlády ČR je, aby elektronické zadávání veřejných zakázek přijalo co nejvyšší procento zadavatelů v ČR. Podporuje proto zpracování individuálních plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek jednotlivými zadavateli (viz. bod 5.2 Národního plánu). Vláda ČR rovněž předpokládá, že elektronické nástroje budou zavádět nejen zadavatelé, ale i externí provozovatelé, a to komerční i nekomerční (viz. bod 2.3 Národního plánu).

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE KE STAŽENÍ